Нашата политика за поверителност се прилага за всички настоящи и бивши клиенти, и има за цел да предостави информация за начина относно събирането,обработването, съхраняването и предоставянето на трети страни на лични данни, които са предоставени от нашите клиенти, във връзка с ползването на предлаганите от нас услуги.

Фирма  КАНДРОВА ООД, като Администратор на лични данни полагаме всички усилия, като прилагаме технически, физически и организационни и мерки, който да гарантират защитата на личните данни, обработвани от нас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп.

За целите на настоящата Политика за поверителност:

  • ü  „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
  • ü  „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
  • ü  „ограничаване на обработването" означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

   Предприети са мерки за защита, които да се прилагат по отношение на информацията, съхранявана на електронен и хартиен носител.

Достъпът до личната Ви информация е ограничен и до тях имат само оторизирани служители или представители на дружеството.

Осъществявайки нощувка/и в нашия хотел и използвайки съответните продукти и услуги, или посещавайки нашия сайт, Вие се съгласявате Вашата лична информация да бъде събрана, обработвана и разкривана на легитимни страни в съответствие с определените по-долу правила и условия и законови разпоредби.

КАНДРОВА ООД обработва лични данни само при валидно правно основание, а именно за изпълнението на поети към вас ангажименти съгласно договора за хотелиерски услуги, по който сте страна, и служи за идентифициране на вашата самоличност, като наш гост. Обработването на данни е необходимо и за защита на вашите права, като потребител/клиент , в случай на оплакване във връзка с предоставените от нас услугите.

Като Администратор на лични данни сме задължени да събираме определени категории ваши данни, за да изпълним възникващите по сила на законодателството задължения, а именно да се публикуват данните за настанените туристи в регистъра на ЕСТИ, който не е публичен и данните в от него събират в агрегиран вид-брой настанени лица, брой нощувки от общината и НАП, в качеството си на контролен орган и събираните данни не представляват лични данни по смисъла на Регламента.

В Регистър МВР се предоставят следните лични данни: три имена, ЕГН/ЛЧН,  адрес по документи, държава, пол , които по закон имат достъп до личните данни на посетителите, което служи за идентификация на чуждестранните туристи в цялата страна.

Достъпът на общините, НАП и МВР е отдалечен, като обхватът на данните е според установеното в закона за съответната категория туристи.

В изпълнение на нашите ангажименти и задължения,за да предоставим исканата от вас услуга, ние изискваме и обработваме следните лични данни:

-  Информация за контакт: име, имейл адрес, телефонен номер или пощенски адрес, в случай че ни изпратите запитване.

-  Демографска информация: пол, възраст

-  Информация за престоя на госта и лоялност: дати на пристигане и заминаване, закупени услуги, специални желания и предпочитания, ползване на отстъпки за лоялност, в случай че направите резервация.

-  Информация за плащане: номер на кредитна карта, в случай че резервирате онлайн.

Начини за събиране на информация:

-  Информация, която предоставяте: в случай че резервирате онлайн или се свържете с нас.

-  Автоматично чрез бисквитки: в съответствие с действащото законодателство използваме проследяващи технологии като бисквитки за събиране на информация за Вас, на анонимна база.

-  От трети страни: от хора, упълномощени да действат от Ваше име- сайтове, през които сте се регистрирали или туроператори , страни, чрез които сте извършили вашата резервация при нас.

Видеонаблюдение

   На територията на Хотела се обработват и лични данни, представляващи образ, тъй като има Видеонаблюдение.Записите от видеонаблюдението, се съхраняват за срок от 14 (четиринадесет) дни съгласно Закона за частната охранителна дейност, което се извършва на база легитимния ни интерес да защитим сигурността на обекта, хотелското оборудване в него и служителите си, както и вашата собствена сигурност, като за целта и употребата на Видеонаблюдението са поставени информационни табели на видни места.

Информираме ви , че видеонаблюдение не се осъществява по никакъв начин в тоалетните помещения и залите за почивка и отдих.

   Кога разкриваме лична информация:

   Ние НЕ продаваме, лицензираме, търгуваме или предоставяме Вашата лична информация с други хора без основание.

   Запазваме си правото да разкрива лична информация на трети страни ако даден закон, наредба, заповед, призовка или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим.

   Вашето съгласие

   С предоставянето на данните си и/или използване на нашите услуги, Вие приемате тази политика за поверителност и давате изрично съгласие за използване и разкриване на лична информация по начина, описан по-долу.

   Ако отхвърляте някой от възможните начини за използване, описани по-долу, моля не се регистрирайте.

-  Използваме информация, за да отговаряме на Вашите запитвания: Ще използваме информацията, за да предоставим услугите, които сте заявили, като например да изпълним постъпило запитване за хотелска резервация.

-  Използваме информация за подобрение на сайта и услугите. 

-  Използваме информация, за да комуникираме с Вас: Може да се свържем с Вас по повод на Ваша бъдеща резервация или събитие.

-  Използваме информация по начини, разрешени според действащото законодателство.

-  Запазване на данни: пазим информация, според законовите разпоредби, в срока необходим за извършване на дейностите, описани в тази Политика за поверителност.

   Промени в Политиката за поверителност:

Ние си запазваме правото да променяме нашата Политика за поверителност по всяко време без предупреждение, като за влизане в сила да се счита публикуването на Политиката за поверителност в този сайт.

   Права на субектите на лични данни:

   Всички физически лица, чиито данни се обработват от „КАНДРОВА“ ООД, имат следните права:

  • ü  право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
  • ü  право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
  • ü  право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
  • ü  право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор до неговото решаване;
  • ü  право на преносимост на лични данни, чрез структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
  • ü право на възражение на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето

   Можете да ни помогнете да поддържаме точността на Вашата лична информация като ни уведомявате за всякакви промени в нея. Може да се свържете с нас по всеки един от следните начини и да поискате достъп или коригиране/актуализация на Вашата лична информация.

   При въпроси или желание да актуализирате, да получите достъп или да изтриете Вашата информация при нас, моля подайте заявление на следните адреси:

гр.Созопол, ул.Одеса № 6 „а“

или на имейл:info@kandrovi.com

   За Ваша и наша сигурност, ще се наложи да се идентифицирате, преди да изпълним Вашето искане и е необходимо да спазите нашата Процедура за подаване и обработване на заявления.

   В случай, че имате въпроси относно нашата Политика за поверителност,можете да се свържете с нас на адрес:

гр.Созопол, ул.Одеса № 6 „а“

или на имейл: info@kandrovi.com

тел. 00359878605266

Прочетена 5342 пъти
Още в тази категория: « Хотели Созопол
Вие сте тук:Home